Czy chcesz zamówić usługę?

Skontaktuj się z nami!


 

Numer kontaktowy

0000-0000-000

Plany ochrony

/files/photo/zdjecie.jpg

 

Obszary, obiekty, urządzenia i transporty ważne dla obronności, interesu gospodarczego państwa, bezpieczeństwa publicznego i innych ważnych interesów państwa podlegające obowiązkowej ochronie przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne (SUFO)  lub odpowiednie zabezpieczenie techniczne, zgodnie z zapisami ustawowymi, powinny posiadać plan ochrony uzgodnione z właściwym terytorialnie komendantem wojewódzkim Policji (ustawa z dnia  22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia).

Podstawą do sporządzenia planu ochrony jest wykonanie przez naszych specjalistów wizji lokalnej obiektu, wyodrębnienie poszczególnych stref bezpieczeństwa, identyfikacja zagrożeń, a następnie opracowanie procedur eliminujących zagrożenia zidentyfikowane oraz wdrożenie systemu przeciwdziałania zagrożeniom niezidentyfikowanym (potencjalnym). 

Plany ochrony można także sporządzać dla obiektów nie podlegających obowiązkowej ochronie – instytucji, sieci handlowych, prywatnych podmiotów gospodarczych itp. Sporządzenie planu w tego typu obiektach podnosi bezpieczeństwo przez wskazanie słabych punktów w systemie ochrony, pomaga w znacznym stopniu realizować usługę ochrony oraz precyzować zadania dla pracowników ochrony.

Doświadczenie i kwalifikacje naszych pracowników pozwalają na opiniowanie systemów ochrony oraz ich tworzenie. Na zlecenie prowadzimy proces uzgadniania i zatwierdzania planów ochrony z właściwym terytorialnie Komendantem Wojewódzkim Policji, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie osób i mienia.

Kontakt

Wybierz biuro
Rejonowe

P.W. "Karabela" Sp. z o.o.
39-400 Tarnobrzeg, ul. Sokola 14

tel. 15 822 28 22

fax 15 8222 88 79

Kontakt