Klauzula informacyjna dla klienta

Realizując obowiązek informacyjny dotyczący ochrony danych osobowych, wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej,,RODO"), w związku z pozyskaniem od Państwa danych osobowych informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
,,KARABELA" Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnobrzegu, ul. Sokola 14, 39-400 Tarnobrzeg.

Cel przetwarzania danych osobowych:
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie:
1) art. 6 lit. b RODO tj. w celu realizacji umowy, w tym do:
• Sporządzenia ofert handlowych, realizacji umów, aktualizacji oferty, aneksów do umowy,
• Obsługi zamówień i umów, świadczenia wynikających z nich usług,
• Przetwarzania danych dla celów podatkowych i rachunkowych,
• Kontaktowania się w celach związanych ze świadczeniem usług realizacji wspólnych interesów,
• Zakresu związanego z alarmami, monitoringiem i innego zgodnego z zawartą umową.
2) art. 6 lit. fRODO tj. prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym do:
• Windykacji należności,
• Przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych. Zakres przetwarzania danych osobowych:
Podanie danych osobowych jest dobrowolnym lecz niezbędnym warunkiem zawarcia umowy. Odmowa podania danych skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy i kontynuowania współpracy. Zakres przetwarzanych danych może obejmować następujące dane: imię i nazwisko, nazwa firmy, adres prowadzenia działalności gospodarczej oraz adresy korespondencyjne, numery posiadane we właściwych rejestrach, dane kontaktowe, stanowisko zajmowane w organizacji, inne numery identyfikacyjne, numer rachunku bankowego.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe.KARABELA" Sp.z o.o.39-400Tarnobrzeg, ul Sokola 14,tel.015822 28 22,fax.015 82288 79 KARABELA
,

Okres przechowywania danych osobowych:
Dane osobowe przechowywane będą przez okres obowiązywania umowy, a także po jej zakończeniu do momentu przedawnienia roszczeń z niej wynikających lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przetwarzania danych wynikających z przepisów prawa.
Prawa przysługujące klientowi:
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Udostępnianie danych osobowych:
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:
• innym podmiotom z którymi współpracujemy na potrzeby świadczenia naszych usług,
• podmiotom zewnętrznym, które wykażą, że na mocy przepisów prawa są uprawnione do uzyskania informacji,
• dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej.
Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Inspektor Ochrony Danych
Obowiązki Inspektora Ochrony Danych w P.W. ,,KARABELA" Sp. z o.o. pełni Magdalena Wróblewska. Wszelkie wnioski w zakresie realizacji praw osób, których dane dotyczą są realizowane za pośrednictwem adresu mailowego: iodo@karabela.com.pl, w formie pisemnego wniosku lub pod numerem tel.: 510-152-702. Niniejsze pismo nie zmienia warunków umowy i ma charakter czysto informacyjny.