Klauzula informacyjna dla pracownika

……………………………

miejscowość, data

……………………………

Imię i nazwisko  (drukowanymi)

…………………………….

…………………………….

Adres zamieszkania

Klauzula informacyjna dla pracownika

 

Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest W. „KARABELA” Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnobrzegu, ul. Sokola 14,
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iodo@karabela.com.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z nawiązaniem i przebiegiem procesu zatrudnienia na podstawie art. 6. ust. 1 lit. b, c i f  RODO,
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa (Kodeks Pracy, ZUS, US),
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa,
  6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (dotyczy danych przetwarzanych na podstawie zgody).
  7. Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)
  8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z nawiązaniem i przebiegiem Pani/Pana zatrudnienia,

                                                                                   Przyjmuję do wiadomości:

                                                                                                              ………………………………..

                                                                                 czytelny podpis pracownika