Księga jakości

ZALOGUJ SIĘ TUTAJ

Certyfikaty i nagrody

UPRAWNIENIA I CERTYFIKATY

  • Certyfikat ISO 9001:2015 w zakresie fizyczna i techniczna ochrona osób i mienia. Szkolenia w zakresie ochrony osób i mienia. Kompleksowe utrzymanie czystości.
  • Certyfikat AQAP 2110:2016 w zakresie fizyczna i techniczna ochrona osób i mienia.
  • Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego Drugiego Stopnia Nr 36/II-89/T//WIII/2012.
  • Rekomendacja Polskiej Izby Ochrony, będąca poświadczeniem, iż oferujemy usługi w sposób profesjonalny i rzetelny, działamy z poszanowaniem obowiązującego prawa, zgodnie z europejskim poziomem jakości, interesem Klientów oraz zasadami etyki i sztuki zawodowej.
  • Rekomendacja Business Centre Club, Firma jest członkiem Business Centre Club organizacji przedsiębiorców założonej w 1991, do której została zaproszona jako rzetelna i wiarygodna przestrzegająca zasad etyki kupieckiej, akceptująca zasady kodeksu honorowego.
  • Certyfikat Odpowiedzialnego Przedsiębiorcy nr 000964 potwierdzający, że należymy do grona Odpowiedzialnych Przedsiębiorców aktywnie wspierających działania mające na celu ochronę środowiska naturalnego poprzez rozsądne zarządzanie zużytym sprzętem elektronicznym.
  • Posiadamy Zaświadczenie o wpisie do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa Podkarpackiego.
  • Posiadamy Zawiadomienie o wpisie do Rejestru Organizatorów Turnusów Rehabilitacyjnych wydane przez Wojewodę Podkarpackiego.
  • Zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych oraz wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.

NAJWAŻNIEJSZE NAGRODY

  • Gazela Biznesu (nagroda Pulsu Biznesu) - 2006 r.
  • Kreator Nowych Miejsc Pracy (nagroda Podkarpackiego Klubu Biznesu) - 2007 r.
  • Lodołamacz (nagroda POPON) - 2009 r.
  • Podkarpacka Nagroda Gospodarcza w kategorii Najlepsze Usługi - 2012 r.

Referencje

Nowy Styl Sp. z o.o., ul. Pużaka 49, 38-400 Krosno Rodzaj usługi: Ochrona fizyczna i techniczna osób i mienia, dozór, sprzątanie
"...Bogate doświadczenie zawodowe, rzetelność wykonywanych usług, kwalifikacje pracowników ochrony, sprawna organizacja i stosowana w P.W „KARABELA” Sp z o.o. polityka jakości to gwarancja bezpieczeństwa chronionych obszarów, obiektów i urządzeń, a uzyskany przez tą firmę certyfikat jakości ISO 9001:2008 w pełni to potwierdza.
Wszystkie wyżej wymienione argumenty wystawiają P.W „KARABELA” Sp. z o.o. jak najlepsze świadectwo i pozwalają z pełną odpowiedzialnością rekomendować ją wszystkim podmiotom gospodarczym, które chcą zapewnić wysokie standardy zabezpieczenia zarówno swoich zakładów, oraz osób w nich przebywających, jak również utrzymania czystości na swoich obiektach." Bogusław Kapała, Dyrektor Służby Utrzymania Zakładów

Powiatowy Urząd Pracy, ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz Rodzaj usługi: Szkolenia
"...Współpraca z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „KARABELA” Sp z o.o. w Tarnobrzegu przebiegała bez zastrzeżeń, zgodnie z zawartą umową. Badania ankietowe wykazały, iż zorganizowane szkolenia spełniały oczekiwania uczestników kursu. Wysoko oceniono przygotowanie merytoryczne i poziom wiedzy wykładowców prowadzących zajęcia dydaktyczne. Mając na uwadze dobrą współpracę z ww. jednostką szkoleniową możemy polecić instytucję szkoleniową Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KARABELA” Sp z o.o. innym kontrahentom jako wiarygodnego partnera przygotowanego merytorycznie i organizacyjnie do przeprowadzenia szkoleń o powyższej tematyce." mgr Janusz Sobolewski, Z-ca Dyrektora

Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A., Grzybów, 28-200 Staszów Rodzaj usługi: Stała bezpośrednia ochrona fizyczna osób, obiektów, terenów i zabezpieczenia mienia oraz obsługi monitoringu wizyjnego

"...Usługa ochrony wykonywana jest rzetelnie i z należytą starannością. Kadra pracownicza wykazuje się dużą kulturą osobistą i sumiennością w wykonywaniu swoich obowiązków, które przedkładają się na wizerunek firmy, kształtując jednocześnie jej funkcjonowanie, co jest bardzo ważną cechą na konkurencyjnym rynku przedsiębiorstw świadczących usługi o podobnym charakterze..."
"...Mając na uwadze powyższe doświadczenia wyniesione z dotychczasowej współpracy i zasady pracy P.W „KARABELA” Sp z o.o. uważamy, że zasługuje ona na najwyższe uznanie i z przyjemnością możemy zarekomendować jej usługi potencjalnym klientom." Zbigniew Snopkiewicz, Członek Zarządu

Huta Stali Jakościowych S.A., ul. Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola Rodzaj usługi: Ochrona osób, obiektów i mienia, obsługi systemu CCTV oraz konserwacja systemów alarmowych"...Stwierdzamy, że zadania wynikające z zawartej umowy, realizowane były i są profesjonalnie, rzetelnie oraz należytą starannością. Prawidłowo dobrana ilość pracowników ochrony, ich fachowość i odpowiedzialność w zakresie wykonywanych usług spełnia nasze wymagania, co pozwala pozytywnie ocenić dotychczasową współpracę oraz perspektywę dalszego jej kontynuowania." mgr inż. Andrzej Jędruch, Członek Zarządu Dyrektor Ekonomiki i Pracy Huta Stali Jakościowych S.A. mgr inż. Wojciech Maj, Członek Zarządu Dyrektor Handlu i Rozwoju Sprzedaży  Huta Stali Jakościowych S.A.

Komenda Miejska Policji w Tarnobrzegu, ul. 1-go Maja 2, 39-400 Tarnobrzeg Rodzaj usługi: Monitoring"...Pragnę zauważyć, że funkcjonowanie monitoringu w dotychczasowej formule znacząco pomaga policjantom Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu w realizacji czynności, zarówno prewencyjnych jak i wykrywczych w sprawach o przestępstwa i wykroczenia..." "...Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż system monitoringu miejskiego jest optymalnie wykorzystywany podczas sprawowania nad nim nadzoru przed emerytowanych policjantów, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie znamion przestępstwa lub wykroczenia, potrafią szybko i bezbłędnie zareagować, przekazując informację na stanowisko kierowania jednostki i zabezpieczając nagranie na potrzeby dalszych czynności. Zawsze chętnie i ze zrozumieniem podchodzą do pracy policjantów, wielokrotnie służąc im pomocą i własnym doświadczeniem. Wyrażam głębokie przekonanie, że postawa i zaangażowanie podległych Panu pracowników przyczyniła się i mam nadzieję, że przyczyni się w przyszłości, do utrzymania właściwego poziomu bezpieczeństwa w mieście." Insp. mgr Mirosław Furdyna, Komendant Miejski Policji w Tarnobrzegu

Muzeum Okręgowe w Sandomierzu, ul. Zamkowa 12, 27-600 Sandomierz Rodzaj usługi: Bezpośrednia ochrona fizyczna"...Oceniając z perspektywy czasu działalność Firmy należy stwierdzić, że wykonuje ona swe zadania w sposób fachowy, rzetelny, profesjonalny i sumienny, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KARABELA” Sp z o.o. posiada duże doświadczenie w zakresie oferowanych przez siebie usług, jak i wysoce wyspecjalizowaną kadrę pracowniczą, która wzorowo wywiązuje się z powierzonych obowiązków. Bardzo dobra współpraca pozwala nam z całym przekonaniem polecać P.W ”KARABELA” Sp. z o.o. jako profesjonalnego partnera." Ewa Słotwińska, p.o. Dyrektora Muzeum Okręgowego w Sandomierzu

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa świętokrzyski Oddział Regionalny, ul. Warszawska 430, 25-414 Kielce Rodzaj usługi: Ochrona osób i mienia, monitoring obiektów, interwencje, Zabezpieczenie techniczne, eksploatacja, konserwacja LSA oraz Systemu Kontroli Dostępu"...Pracownicy Działu Technicznego P.W „KARABELA” Sp. z o.o. zaprojektowali i wykonali dla nas System Telewizji Przemysłowej, który umożliwia całodobową obserwacją wizyjną chronionego obiektu. Współpraca w zakresie wykonywanych usług spełnia nasze wymagania co pozwala pozytywnie ocenić perspektywę dalszego jej kontynuowania." Magdalena Kędzierska, Dyrektor Oddziału Regionalnego

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, ul. H. Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg Rodzaj usługi: Stała i bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia, monitoring systemów alarmowych, reakcję grup i interwencyjnych, konserwację i przegląd systemów alarmowych "...Stwierdzamy, że zadania wynikające z zawartych umów realizowane są profesjonalnie. Fachowość i odpowiedzialność w zakresie wykonywanych usług spełnia nasze wymagania, co pozwala pozytywnie ocenić dotychczasową współpracę." Marta Ziarek, Dyrektor Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Siarkowiec”, ul. Moniuszki 3, 39-400 Tarnobrzeg Rodzaj usługi: Ochrona fizyczna osób, obiektów i mienia, utrzymania czystości oraz konwojowania wartości pieniężnych "...Usługi ochrony wykonywane są z należytą starannością, profesjonalizmem przy jednoczesnym uwzględnieniu w swojej strategii działania, zgłaszanych przez nas wniosków i potrzeb..." "... Dotychczasowa współpraca upoważnia nas do stwierdzenia, że P.W „KARABELA” Sp z o.o. z siedzibą w Tarnobrzegu świadczy usługi ochrony rzetelnie i profesjonalnie, w terminie wykonuje wszystkie czynności określone w zawartych przez nas umowach." Jacek Foe, Zastępca Prezesa Zarządu

Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, ul. Szpitalna 1, 39-400 Tarnobrzeg Rodzaj usługi: Stała bezpośrednia ochrona fizyczna pracowników, pacjentów, obiektów oraz mienia, monitoring wraz z reakcją grupy interwencyjne, konserwacją i przegląd systemów alarmowych "...Stwierdzamy, iż zadania wynikające z zawartych umów realizowane są profesjonalnie i rzetelnie. Fachowość i odpowiedzialność w zakresie wykonywanych usług spełnia nasze wymagania, co pozwala pozytywnie ocenić perspektywę jej kontynuowania." Wiktor Stasiak, Dyrektor

Słoneczny Zdrój S.A., ul. Bohaterów Warszawy 115, 28-100 Busko – Zdrój Rodzaj usługi: Interwencje, zabezpieczenie i wykonywanie imprez, podłączenie systemu alarmowego do Centrum Monitorowania P.W „KARABELA” "...Informujemy, że zadania wynikające z umów w okresie trwania umowy były wykonywane i są rzetelnie, należycie i ściśle wg zawartych umów. Fachowość i odpowiedzialność w zakresie wykonywanych usług spełnia nasze wymagania, co pozwala pozytywnie ocenić dotychczasową współpracę." Grzegorz Rąpel, Dyrektor Hotelu

Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku Zdroju, ul. Grotta 3a, 28-100 Busko - Zdrój Rodzaj usługi: Ochrona obiektów, osób i mienia, patrole, monitoring. Konserwacja systemu "...Informujemy, że w/w usługi realizowane były i realizowane są z należytą starannością, profesjonalnie i ściśle według ustaleń zapisanych w umowie. Ponadto pracownicy PW "KARABELA" Sp. z o.o. służą zawsze fachową pomocą przy organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych. Całokształt przebiegu dotychczasowej współpracy pozwala nam postrzegać Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KARABELA” Sp. z o.o. z siedzibą ul. Sokola 14, 39-400 Tarnobrzeg jako partnera, który traktuje w sposób właściwy swoje zobowiązania wobec klienta." mgr inż. Marian Ragan, Dyrektor

Grupa Azoty S.A., ul. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów Rodzaj usługi: Ochrona fizyczna obiektu i mienia, patrole, interwencje, konwoje "...Firma w pełni zasługuje na pozytywną opinię i polecenie jej innym Zleceniodawcom" mgr Rafał Bednarczyk, Departament Korporacyjny Zarządzania I Polityki Personalnej, Biuro Korporacyjne Zarządzania Personelem, Dyrektor Pełnomocnik

PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o., ul. M. Kasprzaka 25C, 01-224 Warszawa Region Karpacki, ul. Wita Stwosza 7, 33-100 Tarnów Rodzaj usługi: Bezpośrednia ochrona fizyczna, monitoring wraz z reakcją grupy interwencyjnej, konserwacja i obsługa systemu SSWiN "...Stwierdzamy, że zadania wynikające z zawartych umów realizowane są profesjonalnie i rzetelnie. Fachowość i odpowiedzialność w zakresie wykonywanych umów spełnia nasze wymagania i jest realizowana w sposób należyty. Nasze doświadczenia, pozwalają polecić tę firmę innym podmiotom gospodarczym wymagającym profesjonalnej jakości świadczonych usług." Rafał Kawa, Dyrektor ds. ekonomiczno – administracyjnych

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Dębie, ul. M. Reja 3, 39-460 Nowa Dęba Rodzaj usługi: Obsługa i konserwacja elektronicznego systemu sygnalizacji włamania i napadu systemu SSWiN "...Informujemy, że usługa realizowana w okresie (…) była i jest wykonywana z należytą starannością, ściśle według umowy. Jesteśmy przekonani, że dokonaliśmy właściwego wyboru – świadomość ochrony przez P.W „KARABELA” Sp z o.o. stwarza nam poczucie stałego bezpieczeństwa, daje przekonanie o profesjonalnym i skutecznym wykonaniu zadań służby ochrony, czemu służą posiadane przez nich środki techniczne. Z pełnym przekonaniem możemy stwierdzić, że P.W „KARABELA” wywiązuje się rzetelnie z zawartych umów. Posiada duże doświadczenie i niezbędny potencjał do wykonywania powierzonych zadań. Organizacja pracy dostosowana jest do naszych wymagań, a duża elastyczność P.W „KARABELA” i szybka reakcja na zaistniałe problemy godna jest polecenia." Leszek Mirowski, Kierownik M-GOPS w Nowej Dębie

Tramwaje Śląskie S.A., ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów Rodzaj usługi: Sprzątanie "...Usługa jest wykonywana rzetelnie i zgodnie z wymaganiami zawartej umowy..." Maryla Chmielarska, Członek Zarządu Dyrektor finansowy Bolesław Knapik, Członek Zarządu Dyrektor Wykonawczy

LOTOS Infrastruktura S.A., ul. 3 - go Maja 101, 38-200 Jasło Rodzaj usługi: Ochrona fizyczna i techniczna obiektu, sprzętu i urządzeń oraz terenu wraz ze sprzątaniem pomieszczeń

"...Jesteśmy zadowoleni ze współpracy z PW „KARABELA”, prowadzenie ochrony fizycznej i obiektów LOTOS Infrastruktura S.A w pełni ujawnia profesjonalizm pracowników PW „KARABELA”.
Firma jest kontrahentem rzetelnym, profesjonalnym i godnym polecenia."Andrzej Siwiec, Prokurent
Stanisław Dulian, Prokurent główny księgowy

PGE Energia Odnawialna S.A. Oddział ZEW Solina – Myczkowce w Solinie, 38-610 Solina Rodzaj usługi: Ochrona obiektu, terenu i zabezpieczenia mienia

"...Z pełnym przekonaniem możemy stwierdzić, że P.W „KARABELA” wywiązuje się rzetelnie z zawartych umów. Posiada duże doświadczenie i niezbędny potencjał do wykonywania powierzonych zadań.
Organizacja pracy dostosowana jest do naszych wymagań, a duża elastyczność P.W „KARABELA” i szybka reakcja na zaistniałe problemy godna jest polecenia." Józef Folcik, Dyrektor PGE Energia Odnawialna S.A Oddział ZEW Solina – Myczkowce w Solnie

Grupa Ożarów S.A., ul. Ks. I. Skorupki 5, 00-546 Warszawa Rodzaj usługi: Ochrona fizyczna osób i mienia, monitoringu systemów alarmowych (CCTV, SSWiN, PPOŻ) reakcji grup interwencyjnych, konserwacji systemów alarmowych oraz kompleksowego utrzymania czystości

"...Grupa Ożarów S.A współpracuje z P.W „KARABELA”  Sp. z o.o. już od ponad 13 lat, podczas których dała się poznać jako profesjonalny i rzetelny partner w szeroko rozumianej dziedzinie ochrony mienia.
Wybierając ofertę P.W „KARABELA” kierowaliśmy się kompetencjami pracowników oraz doświadczeniem. Firma z podjętych działań wywiązuje się w sposób rzetelny i należyty. Na podkreślenie zasługuje dyspozycyjność i gotowość do podejmowania wielu działań wynikających w trakcie wykonywania umowy oraz ciągły rozwój zakresu usług oferowanych przez P.W „KARABELA”.

Wysoka jakość wykonywanych usług połączona ze sprawną ich realizacją upoważnia nas do polecenia innym usług P.W ‘KARABELA”." Andrzej Ptak, Prezes Zarządu Dyrektor Generalny

Urząd Miasta w Tarnobrzegu, ul. Tadeusza Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg Rodzaj usługi: Bezpośrednia ochrona fizyczna obiektów

"...W oparciu o dotychczasowe doświadczenia wynikające z ponad kilkuletniej współpracy, polecamy innym przedsiębiorstwom i instytucjom  korzystanie z usług świadczonych przez P.W „KARABELA” Sp. z o.o.. Powierzone zlecenia realizowane są zgodnie z przepisami prawnymi, a wieloletnie doświadczenie oraz posiadany przez spółkę Certyfikat Systemu Jakości OSO 9001:2000 w zakresie fizycznej i technicznej ochrony osób i mienia, gwarantują najwyższą i stałą jakość świadczonych usług."

Norbert Mastalerz, Prezydent Miasta

Gmina Stalowa Wola, ul. Wolności 7, 37-450 Stalowa Wola Rodzaj usługi: Ochrona fizyczna osób i mienia, monitoringu systemów CCTV, SWiN, PPOŻ, przeglądy i konserwacje systemów, konwoje i dozoru Grup Interwencyjnych

"Dotychczasowa współpraca pozwala nam wydać pozytywną opinię na temat jakości świadczonych usług oferowanych przez P.W „KARABELA” z siedzibą w Tarnobrzegu."

Andrzej Szlęzak, Prezydent Miasta