Polityka prywatności

Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”). Niniejsza polityka prywatności określa zakres, zasady, sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych a także przysługujące Państwu prawa w tymże zakresie. §1 Gromadzenia danych osobowych W momencie podawania swoich danych na stronie internetowej automatycznie akceptują Państwo ich wykorzystanie z niniejszą polityką prywatności. Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje możliwe do zidentyfikowania osoby fizycznej. Podanie danych jest dobrowolne, a odmowa podania danych skutkować będzie odmową zawarcia umowy. §2 Administrator danych osobowych Administratorem Pani/Pana danych jest P.W. Karabela Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnobrzegu, ul. Sokola 14, 39-400 Tarnobrzeg. §3 Inspektor Ochrony Danych Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych: Magdalenę Wróblewską, z którym można kontaktować się pod adresem iodo@karabela.com.pl lub pod numerem tel. 510 152 702. Wnioski w formie pisemnej należy kierować na adres wskazany w §2. §4 Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE a także odnośnymi przepisami prawa polskiego. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy i wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. Osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych. §5 Bezpieczeństwo danych osobowych Celem zapewnienia ochrony danych osobowych na najwyższym poziomie w P.W. Karabela Sp. z o.o. wprowadzono odpowiednie środki techniczne i organizacyjne. Administrator Danych Osobowych dokłada wszelkich starań aby zapewnić bezpieczeństwo gromadzonych danych. §6 Prawa osób, których dane dotyczą Zgodnie z art. 15-21 RODO osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. §7 Korzystanie ze zgromadzonych danych Państwa dane osobowe nie są przekazywane podmiotom trzecim bez uzyskania uprzedniej zgody, chyba że jest to wymagane przepisami prawa,. §8 Organ nadzorczy Bezpieczeństwo danych osobowych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak uznają Państwo, że przetwarzając Państwu dane osobowe naruszamy przepisy RODO, ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sposób i w trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego.