Aktualne szkolenia

Aktualnie brak prowadzonych kursów

 


Podstawy prawne i założenia programowe realizowanych szkoleń przedstawiamy w opisie poniżej.

Szkolenia

W ramach Przedsiębiorstwa prowadzimy własny Ośrodek Szkolenia i Doskonalenia Kadr, w którym realizowane są szkolenia przygotowujące kandydatów do wykonywania zawodu pracownika ochrony fizycznej.

Placówka, jako jedna z nielicznych w rejonie posiada Zaświadczenie o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych oraz wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych. Dzięki temu możemy współpracować z Urzędami Pracy, a kandydaci mogą korzystać z dofinansowania kosztów szkolenia.

Nasza Oferta Szkoleniowa obejmuje profesjonalny kurs dla osób ubiegających się o zatrudnienie w charakterze kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej.

Zakres Kształcenia

 • znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia. realizowany jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia
 • rudnia 2013 roku ( Dz.U.2013 r. poz.1688),
 • wyszkolenie strzeleckie,
 • samoobrona i techniki interwencyjne.

Dysponujemy

 

 • własną bazą szkoleniową,
 • gwarantujemy doskonałą kadrę wykładowców, instruktorów i trenerów
 • elastyczny plan nauczania,
 • wyszkolenie strzeleckie na bardzo wysokim poziomie.

Opis Kursu

 • kurs realizowany jest w ramach działalności oświatowej i uprawnia do ubiegania się o uzyskanie wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony, prowadzonej przez Komendanta Głównego Policji.
 • kurs przygotowuje do podjęcia zatrudnienia w zakresie:
 • zarządzania zespołami pracowników ochrony,
 • nadzorowania i kontrolowania pracy pracowników ochrony,
 • bezpośredniej ochrony fizycznej,
 • konwojowania wartości pieniężnych,
 • ochrony obiektów,
 • czas trwania kursu wynosi 245 godzin realizowanych  w formie wykładów, seminariów, pokazów audiowizualnych i prezentacji.
 • 60 godzin zajęć z samoobrony i technik interwencyjnych odbywających się na profesjonalnej sali gimnastycznej z użyciem środków przymusu bezpośredniego,
 • 35 godzin zajęć z wyszkolenia strzeleckiego, w tym strzelania z:
 • pistoletu P-83, Glock lub inny do wyboru przez uczestnika kursu,
 • pistoletu maszynowego PM-98,,Glauberyt”,
 • strzelby gładko lufowej powtarzalnej Mossberg.
 • 50 godzin zajęć z zakresu podstaw wykonywania zawodu pracownika ochrony, prawa karnego, prawa procesowego, prawa cywilnego i prawa pracy, psychologii, etyki oraz zasad udzielania pomocy przedlekarskiej,
 • 100 godzin zajęć z zakresu taktyki wykonywania ochrony osób i mienia.

Forma, miejsce realizacji i koszt kursu

 • kurs odbywa się w trybie stacjonarnym dziennym zajęcia od poniedziałku do niedzieli,
 • miejsce realizacji: Rzeszów, Tarnobrzeg, Krosno,
 • koszt uczestnictwa wynosi :1400,00 zł brutto,

Charakterystyka osób, dla których szkolenie jest przeznaczone

 • kandydat na szkolenie powinien mieć ukończone 21 lat,
 • wykształcenie: ukończone co najmniej gimnazjum ( lub szkołę podstawową),
 • musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
 • nie być skazany za przestępstwo umyślne oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne o takie przestępstwo,
 • posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania zadań pracownika ochrony, stwierdzoną orzeczeniem lekarskim i psychologicznym.

Uzyskiwanie wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej

 • ukończenie przedmiotowego kursu, potwierdzonego wydaniem

,,Zaświadczenia o ukończeniu kursu ‘’ według  wzoru określonego rozporządzeniem MEN z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych ( Dz. U. 2017 r. poz.1632) uprawniające do ubiegania się  o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony.

 • odbycie badania lekarskiego i psychologicznego oraz uzyskanie orzeczeń stwierdzających zdolność fizyczną i psychologiczną do wykonywania zadań kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej,
 • wystąpienie do Komendanta Wojewódzkiego Policji z pisemnym wnioskiem o dokonanie wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.

W ramach  kursu zapewniamy bez dodatkowych opłat

 • materiały dydaktyczne
 • materiały piśmiennicze,
 • serwis kawowy,
 • konsultacje indywidualne i zbiorowe ze wszystkimi szkoleniowcami według potrzeb uczestników kursu,
 • przeprowadzenie indywidualnej formy przygotowania do egzaminu na pozwolenie na broń wydawanego w celu ochrony osób i mienia.