Klauzula informacyjna dla klienta

Realizując obowiązek informacyjny dotyczący ochrony danych osobowych, wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”), w związku z pozyskaniem od Państwa danych osobowych przekazujemy, następujące informacje: 1) Administratorem Pani/Pana danych jest P.W. KARABELA Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnobrzegu, ul. Sokola 14, 39-400 Tarnobrzeg; 2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach: • zawarcia i wykonywania umowy o świadczenie usług (podstawa prawna: art. 6 lit. b RODO), • ustalania i dochodzenia roszczeń wynikających z umowy (podstawa prawna: art. 6 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony interes Administratora); 3) Podanie danych osobowych jest dobrowolnym lecz niezbędnym warunkiem zawarcia umowy. Odmowa podania danych skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy i kontynuowania współpracy; 4) Dane osobowe będą przetwarzane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartych umów lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przetwarzania danych wynikających z przepisów prawa; 5) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania; 6) Obowiązki Inspektora Ochrony Danych w P.W. Karabela sp. z o.o. pełni Magdalena Wróblewska-Zych. Wszelkie wnioski w zakresie realizacji praw osób, których dane dotyczą, są realizowane za pośrednictwem adresu mailowego iodo@karabela.com.pl, w formie pisemnego wniosku lub pod numerem tel. 510-152-702; 7) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą profilowane. 8) Pani/Pana dane nie będą przekazywane innym podmiotom, 9) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony, (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), 10) Niniejsze pismo nie zmienia warunków umowy i ma charakter czysto informacyjny.