Klauzula informacyjna dla osoby podanej do kontaktu – umowa monitoring

Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej RODO informujemy, że: 1.Administratorem Pani/Pana danych jest P.W. KARABELA Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnobrzegu, ul. Sokola 14, 39-400 Tarnobrzeg, 2.Obowiązki Inspektora Ochrony Danych w P.W. Karabela sp. z o.o. pełni Magdalena Wróblewska. Wszelkie wnioski w zakresie realizacji praw osób, których dane dotyczą, są realizowane za pośrednictwem adresu mailowego iodo@karabela.com.pl,w formie pisemnego wniosku lub pod nr telefonu: 510-152-702, 3.Pani/Pana dane osobowe w zakresie imię, nazwisko oraz numer telefonu zostały przekazane w związku z realizacją ww. umowy o usługę monitorowania obiektu 4.Dane przetwarzane będą na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) na potrzeby realizacji umowy o usługę monitorowania obiektu zawartej ze Zleceniodawcą wskazanym powyżej i będą przetwarzane w okresie obowiązywania umowy, brak wyrażenia zgody będzie podstawą do niezwłocznego usunięcia Pani/Pana danych osobowych. 5.Zgoda na podanie danych jest dobrowolna i może być wycofana w każdej chwili poprzez przekazanie oświadczenia w siedzibie firmy lub przesłanie go na jej adres, 6.Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści podanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 7.Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), 8.Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane, 9.Pani/Pana dane nie będą przekazywane innym podmiotom.